Copyright (c) 2003 Telemontage AB Alnö.

Hyresvillkor


1. Uthyrning sker fritt Telemontage AB lager. Om Telemontage AB ombesörjer transport tillkommer den kostnaden.

2. Hyran erläggs kontant vid hyresperiodens början eller om om så överenskommits, faktureras vid hyresperiodens början.

3. Hyresbelopp räknas ej tillgodo vid senare ev. köp om inte annat överenskommits.

4. Eventuell förlängning av hyra måste meddelas minst tio dagar före hyresperiodens utgång.

5. Avbeställning av bokad utrustning måste ske minst en vecka innan hyrestidens början. För ej avhämtad beställd utrustning debiteras 4% av utrustningens basvärde.

6. För sent återlämnad utrustning debiteras som en ny hyra.

7. Hyrestagaren förbinder sig att vårda den hyrda utrustningen väl samt att ej låna ut, byta ut eller sälja den.

8. Hyrestagaren är skyldig att hålla den hyrda utrustningen försäkrad till sitt fulla värde mot alla risker från det att utrustningen lämnar Telemontage AB tills det att den återkommit till Telemontage AB.

9. Hyrestagaren är ensam ansvarig för all skada som uppstår på förhyrda varor. Detta gäller oavsett om skadan beror på vållande eller olyckshändelse.

10. Återlämnade trasiga lampor debiteras till sitt fulla värde.

11. Återlämnad defekt utrustning repareras av Telemontage AB varvid kostnaden debiteras hyrestagaren. Hyrestagaren får ej själv reparera eller till annan part lämna hyrd utrustning för reparation utan godkännande av Telemontage AB.

12. Telemontage AB ansvarar för att hyrd utrustning är funktionsduglig vid utlämnandet.

13. Om hyrestagaren ej fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot Telemontage AB så äger Telemontage AB rätt att omedelbart återta hyrd utrustning.

14. Utrustningen får endast användas av den som äger därför nödig kännedom.

15. Telemontage AB ersätter ej misslyckad eller inställd föreställning, visning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen eller omständigheter som Telemontage AB ej råder över.